0%
loader

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА

Спечели с пекарна Maretti

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА: 20.05.-30.06.2024 г.

 

 

  1. Организатор

1.1. Играта на Bruschette Maretti /“Играта”/ се организира и провежда от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10, с ЕИК: 127590277, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

1.2. Официалните правила на Играта са публикувани на marettibakery.com/page/promo-bg-2023, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница:  marettibakery.com/page/promo-bg-2023

1.4. Играта се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка на Организатора – “Bruschette Maretti”.

1.5. Връзка с Организаторa на Играта може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на следната интернет страница: marettibakery.com/page/promo-bg-2023 

  1. Период и място за провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 20.05.2024г. и продължава до 30.06.2024г. (включително) или до изчерпване на наградите/скречкартите, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената крайна дата.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта се организира и провежда в търговски обекти на територията на Република България, обозначени с рекламен плакат на Играта.

  1. Право на участие

В тази Игра право на участие има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на стартиране на Играта, което пребивава на територията на Република България. Лица под 14-годишна възраст нямат право да участват, освен чрез действията на техен родител или настойник. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи във „Фикосота Фууд” ЕАД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

  1. Участващи продукти

4.1. В настоящата Игра участват всички продукти с търговска марка „Bruschette Maretti”.

4.2. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта ще бъде обявена на www.marettibakery.com и чрез рекламни плакати в участващите търговските обекти.

  1. Начин за провеждане на Играта

5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от някой от участващите търговските обекти, съгласно т. 2.3., поне:

(i) два продукта с търговска марка “Bruschette Maretti” 70 гр.;

ИЛИ

(ii) един продукт с търговска марка “Bruschette Maretti” 140 гр.,

 

да вземат скречкарта от касата в обекта и след изтриване на скречзоната на картата веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

 

5.2. Всеки участник има право на многократно участие в Играта. В случай че в една касова бележка е отразена покупката на повече от два продукта, участващи в Играта, участникът има право да получи брой скречкарти по т. 5.1, както следва:

- за всеки два закупени продукта с търговска марка “Bruschette Maretti” 70 гр. се предоставя по една скречкарта;

- за всеки закупен продукт с търговска марка “Bruschette Maretti” 140 гр. се предоставя по една скречкарта.
Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти със знак „Х“ и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен подпис или знак „Х“, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

  1. Награди

6.1. Наградите в Играта са следните:

6.1.1.    Дървена дъска – 4,800 бр.

6.1.2.    Стъклена купа с дървен капак – 1,200 бр.

6.1.3.    Пакет Bruschette Maretti Гъби и сметана – 9,000 бр.

6.2. Наградите в Играта са разпределени в търговските обекти, участващи в Играта и посочени в т. 2.3.

6.3. Наградите, показани в рекламните материали на Играта, са илюстративни и илюстрациите могат да се различават визуално от реално предоставените награди.

6.4. Получаване на наградите:              

6.4.1. Спечелилите награда по т. 6.1.1. или  6.1.2 или 6.1.3. получават наградата си веднага от търговския обект, от който са закупили продуктите и са изтеглили печеливша/и скречкарта/и срещу показване на печелившата/ите карта/и. Скречкартите, срещу които вече са получени награди, се унищожават, перфорират или се обозначават по друг подходящ начин, с цел да не могат да бъдат използвани за последващо неправомерно получаване на награда.

6.5. В случай че скречкартите и/или наградите по т. 6.1.1. и 6.1.2 и 6.1.3. бъдат изчерпани преди края на Играта - 30.06.2024 г. в някой или във всички търговски обекти, участващи в Играта, то Играта ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на следната интернет страница: www.marettibakery.com В случай че след изтичане периода на Играта, т.е. след 30.06.2024 г. в участващите търговски обекти са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на Организатора.

6.6. Не се допуска подменянето на спечелени награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

  1. Ограничения на отговорността

Организаторът и участващите обекти по т. 2.3., не носят отговорност за:

7.1. предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившите карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.3. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

7.4. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

7.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято скречкарта е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат спора до съответните компетентни органи.

  1. Прекратяване на Играта

8.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Играта, при условията на т. 6.5. от настоящите Правила.

8.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на www.marettibakery.com а участието на лицата се прекратява автоматично.

8.3. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

  1. Разни

9.1. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, упоменати в тях .

9.2. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, възникнали във връзка с участието им в настоящата Игра.

Legal information

FICOSOTA FOOD EAD collects and processes your personal data (names, email address, other data, depending on the information you have entered in the "Мessage" field), provided via this contact form, so that we could respond to your requests exhaustively.

Please, do not provide any sensitive information when completing the contact form (for example, data about your health status, ethnic or racial origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or criminal records). You may find further information concerning your personal data processing here

Continue